Program 2019 – 2023

MDG Vestre Aker vil skape en raus, åpen, tolerant, grønn, klima-og miljøvennlig bydel med plass til alle.

Vi vil bedre kollektivtilbudet og trygge veiene i bydelen ved å:  

 • Bedre sykkelveinettet og prioritere Stasjonsveien, Slemdalsveien og Vækerøveien.
 • Etablere bussforbindelse mellom Røa – Vindern og Røa – Lommedalen
 • Opprette mobilitetspunkter hvor beboerne kan få lettvint oversikt over rosa-buss-tilbud til eldre og leie av lastesykler og delebiler
 • Sette ut benker på alle holdeplasser og stasjoner og på viktige hvilepunkter
 • Styrke beboerparkering for å unngå fremmedparkering
 • Gå inn for fartsreduksjon i Stasjonsveien og andre skoleveier

 

Vi vil verne småhusområdene og fortette uten å rive etablerte bomiljøer ved å:

 • Lage helhetlig områderegulering som verner bevaringsverdige bygninger og småhusområdene og tar vare på grønne lunger som hager og trær på eiendommer det skal bygges på. Revidere Småhusplanen i tråd med dette.
 • Bevare større villaer med seksjonering til leiligheter framfor riving.
 • Bevare Gamle Røa
 • Løse de trafikale utfordringene og kun fortette i asfalterte og næringsarealer på Smestad og Slemdal.

 

Vi vil styrke deling, gjenbruk og reparering (sirkulær økonomi) ved å:

 • Legge tilrette for minigjenbruk og utstyrstasjoner slik at offentlige og private bedrifter kan gi bort og bytte brukbare gjenstander
 • Fremme etablering av «bruktikker» og bytteringer for gjenbruk, bytte og reparasjon.
 • Fremme fiksefester for elektronikk, sportsutstyr og husholdningsartikler

 

Vi vil gjøre nærmiljøet grønnere, tryggere og mer inkluderende ved å

 • Bevare og videreutvikle Voksenenga Nærmiljøhage
 • Bevare grønne korridorer og verne randsonen rundt Mærradalsbekken og Lysakerelva mot utbygging for å styrke biologisk mangfold
 • Innføre vegetarretter i barnehager, skoler og eldresentre
 • Sikre en styrer i hver barnehage og ha vikarbudsjett for barnehagene
 • Sørge for at alle skoler har tilgang til skolehager
 • Legge til rette for bofellesskap tilpasset eldre og beboere med særlige behov.
 • Ta godt i mot flyktninger i lokalmiljøet og sikre gode integreringstiltak
 • Ruste opp badestrender (Bogstad, Strømsdammen, Tryvann og Øvresetertjern)
 • Inkludere dyrekunnskap i naturfag- og etikkundervisningen i grunnskolen for å fremme innsikt i etisk behandling av tamme og ville dyr

 

Vi vil forebygge sykdom og gi bedre oppfølging av fysisk og psykisk syke ved å

 • Styrke helsesøster- og jordmorfunksjonen
 • Etablere faste team for flere pasientgrupper i hjemmebaserte tjenester
 • Styrke ernæringen hos syke og eldre med ansettelse av ernæringsfysiologer
 • Bevare forsvarlig sykehusdekning for bydelens og Oslos innbyggere. Vi vil bygge ut Aker sykehus og utrede Ullevåltomta. Vi går i mot bygging av gigantsykehus på Gaustad.