Vi vil verne Sørkedalen

Nei til Fossumbyen

Margaretha Isaken, tidligere leder i MDG Vestre Aker har i en årrekke jobbet for å stoppe storstilt utbygging på Fossum nær Bogstadvannet. Oslo MDG gått inn for å verne Sørkedalen mot utbygging, etter innspill fra Vestre Aker lokallag.

Den foreslåtte utbyggingen, kalt “Fossumbyen”, eller «Byen i marka», omfatter ca. 2 000 boliger på Fossum ved Bogstadvannet. Bebyggelsen vil bestå av blokker og rekkehus. I tillegg planlegges det butikker og andre bygninger i forbindelse med boligene.

Utbyggingen vil medføre en betydelig økning i biltrafikk til og fra området, noe som vil merkes på veiene i nærheten. Særlig Røakrysset vil bli belastet, i tillegg til Griniveien, Fossumveien og Eiksmarka.

Utbyggingsplanene har møtt protester fra flere hold og ført til underskriftskampanjen “Nei til Fossumbyen”. Vi oppfordrer til å skrive under på kampanjen.

Bogstadvannet. Bildet er tatt av Steinar Midtskogen og brukt med tillatelse.

 

 

MDG vil verne om Sørkedalen

MDG Oslo vil verne “eventyrskoger” i Marka – bevare Ravnkollen og Sørkedalen mot utbygging.
Å klassifisere Sørkedalen som landskapsvernområde gjør at dalen vil være beskyttet mot endringer som i vesentlig grad endrer landskapets karakter, gjennom Naturmangfoldloven.

Selv om området ligger innenfor Markagrensen og allerede av den grunn burde ha vernestatus, blir dalen stadig truet av eiendomsbesittere og utbyggere.

Oslo har mistet 4500 mål grøntareal de siste 15 årene.

Sørkedalen er et mye brukt friluftsområde for hele vestsiden av Oslo, med aktiviteter både sommer og vinter, med langrenn og alpinanlegg.

Dalen har i dag et fint bygdemiljø med skole, kirke og butikk. Her er det mye verdifull dyrket mark og rik fauna.

Sørkedalen har kulturminner av historisk verdi som også er knyttet til Bogstad gård, med gamle veier og plasser, industriell historie som gamle jernverk med Ankerveien og Greveveien. Bogstad gård med omgivelser er fredet. Andelslandbruk i området har også vært foreslått.

Dette er et mye brukt friluftsområde for hele vestsiden av Oslo med aktiviteter både sommer og vinter, med langrenn og alpinanlegg. Det er derfor viktig å bevare dette for kommende generasjoner.